Продажбени умения

Тренинги Продажбени умения


продажбени умения

продажбени уменияВижън Т ЕООД  разполага с уникално за България продуктово портфолио от продажбени тренинги.
 
Обученията в нашето портфолио включват тематики, съобразени със специфичните особености в продажбената дейност на различните търговски екипи.
 
Участниците в продажбените ни тренинги изучават най-съвременните търговски подходи, методи и техники, съчетани със специфичните особености на българския бизнес.


Нашето портфолио продажбени тренинги включва темите:
 • Умения за про-активни продажби към нови бизнес клиенти – тренинги на които се изучава целия процес на продажбата към целеви клиенти. Обучението разглежда всички етапи на продажбата, започвайки от проучването на клиента, установяване на първи контакт, уговаряне среща с лицето вземащо решение, офериране и т.н. - до финалната фаза затваряне на продажбата и стартиране работа с клиента.
 • Развитие на продажбите към съществуващи бизнес клиенти – тренинги, които развиват умения за дългосрочно развитие на взаимоотношенията с настоящите клиенти. Изучават се подходите за разширяване бизнеса с клиентите, превръщането им в лоялни клиенти и заемането на позицията основен или ексклузивен партньор.
 • Провеждане на високо-ефективни продажбени срещи с бизнес клиенти – тренинги развиващи умения за постигане на максимални продажбени резултати по време на срещи с клиенти. Изучават се подходите за подготовка, дефиниране на продажбени цели, структуриране и провеждане на срещите с клиенти с цел ефективно и ускорено придвижване на продажбения процес към успешното му финализиране.
 • Умения за справяне с възражения на клиенти – разглеждат се причините, които стоят зад възраженията на клиентите. Специфицират се различните възражения и посланията на, клиентите които стоят зад  всяко от тях. Изучават се практически подходи за работа с отделните възражения. Детайлно се разглеждат различните варианти на възражението за цената и подходите на търговците във всяка конкретна ситуация.
 • Умения за водене на преговори чрез стойностни предложения към клиентите – изучават същността на стойностните предложения и начините за тяхното структуриране. Разглеждат се подходите за използване на стойностните предложения при преговаряне с клиенти, насочени към постигане на споразумения за съвместна работа, без да се стига до намаляване цените на предлаганите решения.
 • Умения за продажби към висшия мениджмънт – изучават се подходите за продажбена комуникация с мениджърите на високи позиции. Разглеждат се начина на мислене на  висшите мениджъри, методите за уговаряне на срещи с тях, подходите за провеждане на продажбени срещи, структурирането на продажбени предложения и  други. Изучават се специфичните фактори, мотивиращи висшия мениджмънт при вземането на решения за закупуване и тяхното използване в преговорите.
 • Умения за въздействащо продажбено презентиране пред бизнес клиенти – тренингите развиват умения за високо-ефективно представяне на продажбени предложения към клиенти. Разглеждат се специфичните подходи за презентиране пред лицата вземащи на решение за закупуване. Изучават се техниките за водене на интерактивен диалог с публиката, справяне със скептични изявления и възражения, про-активно търсене на ангажимент и други. Обученията развиват умения, както за въздействащо изнасяне на презентациите, така и за тяхната подготовка, включително структуриране на ефективни Power Point слайдове.
 • Техники за активни продажби в търговски обект (магазин/шоурум/фронт-офис) – обучението е насочено към консултанти продажби, които работят с клиенти частни лица или фирми. Разглеждат се подходите за ефективна продажбена комуникация, включваща установяване на първоначален контакт, проучване на потребностите, представяне на най-подходящото решение за клиента, работа с възражения и активно търсене ангажимент за закупуване. 
 • Умения за продажби по телефона – тренинги, на които се изучават техниките за телефонни продажби. Проследяват се етапите на продажбените разговори, подходите за създаване на позитивен начален контакт с клиентите, начините за проучване на потребностите, представянето на продажбените предложения, справяне с телефонните възражения, про-активното търсене на затваряне и други.
 • Управление на времето за търговски служители – изучават се специфични методи и техники за оптимална лична организация на работата с цел използване максимална част от времето за продажбена дейност. Обучението развива умения за постигане на максимална ефективност в работата, водеща до повишаване на личните продажбени резултати на всеки участник.
 • Продажбени уъркшопи – изцяло практически мероприятия, в които се работи за усъвършенстване на търговските умения и техники изучавани в тренингите. По време на уъркшопите, също така се обсъждат и решават казуси от продажбената дейност на отделните търговци. 
 Вътрешно-фирмените тренинги по продажбени умения се разработват индивидуално за всеки клиент, след задълбочено проучване и анализ потребностите за обучение на участниците.
 
Ние работим с нашите клиенти за повишение на продажбени резултати чрез системен подход, базиран на вътрешно-фирмени обучителни програми, включващи регулярни мероприятия като надграждащи тренинги, практически уъркшопи, индивидуален продажбен коучинг, консултантски срещи с мениджмънта  и други.

Системният подход осигурява на клиентите ни постъпателно дългосрочно повишение на продажбените резултати. Вследствие на това клиентите ни постигат растеж на бизнеса си и многократна възвръщаемост на инвестицията в обученията по продажбени умения.