Лидерски умения за мениджъри

Трениниги Лидерски умения за мениджъри


мениджърски умения
 
 

Тренингите „Лидерски умения за мениджъри“ на Вижън Т ЕООД развиват практически знания и умения, базирани на най-съвременните управленски методи.

Мениджърите преминали през тренингите постигат значително по-високи резултати в работата си, като паралелно с това повишават ефективността на своите екипи. 

Фирмите се обръщат към нас, когато срещат различни проблеми в мениджмънта, като:
 • Затруднена вътрешно-фирмена комуникация.
 • Чести конфликти сред служителите.
 • Повишено текучество на персонал.
 • Ниска мотивация на служителите.
 • Увеличение на грешките в работата.
 • Регулярно забавяне изпълнението на работни задачи.
 • Неефективни организационни структури.
 • Ниска продуктивност в работата.

Вътрешно-фирмените обучения „Лидерски умения за мениджъри” се провеждат под формата на курс от еднодневни или двудневни тренинги, който се разработва индивидуално за всяка бизнес-организация.

Теми, които могат да бъдат включени в тренинги „Лидерски умения за мениджъри”:
 • Основи на мениджмънта
 • Поставяне на цели
 • Лидерски качества на мениджъра
 • Мотивиране на служителите
 • Средносрочно и дългосрочно планиране
 • Вземане на ефективни решения
 • Умения за делегиране
 • Определяне на приоритети
 • Подбор и назначаване на служители
 • Умения за обучение на служители на работното място
 • Управление на екип
 • Поддържане обратна връзка с хората от екипа
 • Асертивно поведение на мениджъра
 • Комуникация "лице в лице"
 • Писмена комуникация
 • Управление на вътрешно-фирмени срещи
 • Разработване у управление на бюджети
 • Умения за разрешаване на проблеми в екипа
 • Оценка работата на служителите
 • Управление взаимоотношенията с вътрешните клиенти във фирмата
 • Управление на промените във фирмата
При разработване на вътрешнофирмените тренинги се прави задълбочен анализ на специфичните потребности за обучение на участниците в контекста на техните мениджърски позиции, затрудненията, които изпитват в ежедневната си работа, спецификите на бизнеса, ръководените от тях екипи и настоящият им мениджърски опит. На тази база разработваме специализиран тренинг-курс, насочен към развитие на мениджърския екип в областите, в които среща предизвикателства.