Какво е индивидуален коучинг за мениджъри?

индивидуален коучинг
Индивидуалният коучинг е най-ефективният съвременен метод за професионално развитие на мениджърите.
 
Най-важната характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите сами да откриват необходимите им решения. Коучингът води мениджърите към постигане на нови нива на осъзнаване и разбиране на нещата.
 
Коучът (водещият коучинга) не предоставя готови съвети или насоки за действие. Той стимулира мениджърите чрез силни въпроси и други коучинг инструменти сами да достигат до правилните решения и да ги реализират.  
 
Коучингът винаги е фокусиран върху това, което е важно за мениджърите. В коучинга няма ограничения в областите, в които може да се работи. Например един мениджър може да го използва за развитие на лидерските си качества, друг за подобряване на уменията си за мотивиране на хората, трети за по-добро управление на времето си и т.н. 
 

Как протича индивидуалния коучинг?


индивидуален коучинг вижън тКоучингът е процес, който дава резултати във времето. Той протича под формата на работни сесии с продължителност един астрономически час. По време на всяка сесия се работи по тематика избрана от мениджъра. В края на сесиите мениджърите планират конкретни действия за практическо реализиране на решенията, до които са стигнали. Във времето между сесиите те изпълняват планираните действия.
 
Изключително важна характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите не само да намират необходимите им решения, но и да ги реализират на практика. Последното може би е най-ценният резултат, защото само осъществените решения имат стойност.
 
Сесиите могат да се провеждат онлайн или в офиса на клиента. Графика за работа в коучинга се определя гъвкаво, в зависимост от заетостта на мениджърите. Най-добрата практика е       да се провеждат от две до четири сесии месечно.
 

Как започва индивидуалния коучинг?


Коучингът започва с встъпителна сесия, която. По време на нея коучът и мениджърът обсъждат и формулират:
  • Настоящото ниво на ръководните умения на мениджъра
  • Специфичните задачи в работата на мениджъра
  • Областите, в които мениджърът има необходимост от развитие
  • Целите, които мениджърът желае да постигне чрез коучинга
  • Графика за съвместна работа
 
След встъпителната сесия се преминава към ритмичен коучинг процес чрез регулярни сесии, по време на които се работи за постигане на заложените цели.
 

Каква е продължителността на индивидуалния коучинг?


Продължителността на коучинга зависи от различни фактори, като индивидуалния  темп на работа на всеки мениджър, коректното изпълнение на действията, които планира в края на всяка сесия, сложността на проблемите, по които се работи и други.
 
 
При започване на коучинга се залага първоначален срок от три месеца. В края на този период се прави анализ на постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база. 


Свържете се с нас за запитване за индивидуален коучинг от тук.