С какво се отличаваме?

Това, което отличава Вижън Т в подхода към своите клиенти за постигане на максимална ефективност от обученията, е:
  • Проучване потребностите за обучение – правим задълбочен анализ на потребностите за обучение по най-съвременни методи. По този начин oпределяме несъответствията между компетенциите, които трябва да притежават участниците за ефективно извършване на своята работа спрямо техните съществуващи умения. На тази база разработваме програми, дизайн и материали за обучения, насочени към придобиване на липсващите умения. В резултат на това всеки наш клиент получава уникално обучение, разработено специално за развитие необходимите компетенции в неговия екип.
  • Оценка резултатите от обученията – за мениджмънта на всяка фирма е важно да знае какъв е ефектът за бизнеса от вложените средства за тренинги на служителите. Ние използваме високоефективен подход за оценка резултатите от обученията, чрез който определяме възвръщаемостта на инвестицията (ROI) за фирмата.
  • Висококвалифицирани тренери – обученията на Вижън Т се водят от тренери с дългогодишен практически опит в мениджмънта и продажбите във водещи международни и български компании. Основен принцип в нашата работа е всеки тренер да има богат професионален опит в областите, в които води обучения. Това гарантира на нашите клиенти, че техните служители ще бъдат обучавани от висококвалифицирани специалисти.
  • След-обучителна подкрепа – практиката показва, че много участници в тренинги успяват да приложат в своята работа само част от наученото. Това води до непълно усвояване потенциала на обученията в бизнеса. Ние предлагаме пакет след-обучителни мероприятия, чрез които можем да осигурим пълноценното прилагане в работата на всички изучени компетенции. Чрез тях ние помагаме на участниците в тренингите да въведат новите умения в работата си ефективно и в най-кратки срокове.