Skip links

Екипен коучинг

Екипният коучинг е относително нов метод за България. Той има за цел да помага на екипите да постигат целите си, да реализират промени, да подобряват своята ефективност и други, като същевременно ги подкрепя да задълбочат тяхната сплотеност и ангажираност в работата.

Методът помага на екипите:

Да се обединяват около общи цели.

Да създават вдъхновяваща визия.

Да развиват ефективни екипни взаимоотношения.

Да намират необходимите решения за справяне с предизвикателствата.

Да дефинират ясно видовете екипни роли.

Да бъдат отговорни за поведението си.

Да бъдат ангажирани в работата си.

Да повишават екипните бизнес резултати.

Процесът на работа има за цел да помага на екипите сами да намират необходимите решения. Коучът работи с екипа чрез различни коучинг методи като стимулира креативното мислене на хората, така че те заедно да намират най-добрите подходи, действия, решения и други и да се обединяват за реализирането им. В работата си с екипите коучът използва широк кръг методи и техники, включително и някои НЛП елементи, с които се стимулира мисленето на хората на ниво „Какво е важно за екипа“, което спомага за значително повишаване на резултатите.

Как протича

Екипния коучинг се провежда под формата на групови сесии с продължителност от два до четири часа. 

Сесиите се водят от екипен коуч, който е преминал специализирано обучение. Във всяка сесия той работи с екипа за формулиране и планиране на подходи и действия за постигане на целеви резултати, справяне с предизвикателства и други.

Във времето между сесиите екипът изпълнява практическите действия, които е планирал по време на сесиите с подкрепата на коуча. В началото на всяка нова сесия той обсъжда с екипа резултатите от работата по планираните неща.

Екипните сесии се провеждат в зала. Максималният брой участници в една група е петнадесет души. При екипи с по-голям брой членове се формират две или повече групи.

Продължителност

Екипният коучинг е процес, който постига целевите резултати постепенно във времето. Продължителността на работата е индивидуална за всеки екип. Тя се определя съвместно от коуча и екипа в процеса на работа.

Продължителността зависи от различни фактори, като проблемите върху които се работи, нивото на сплотеност на екипа при стартирането на коучинг процеса, нивото на изпълнение на планираните действия след всяка сесия и други. 

Отправни точки при формиране на цената са продължителността на отделните сесии, броя екипи, с които се работи, месечната честота на сесиите и други.

При стартиране на процеса се залага първоначален срок от шест месеца с темп на работа една или две сесии месечно. В края на този период коучът и екипът анализират постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база. 

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Част от нашите клиенти