Skip links

Индивидуален коучинг за мениджъри

Какво е индивидуален коучинг

Индивидуалният коучинг е най-ефективният метод за професионално развитие на мениджърите и справяне с предизвикателствата в бизнеса.
 
Коучингът винаги е фокусиран върху това, което е важно за мениджърите. Най-важната му характеристика е, че той помага на мениджърите сами да откриват необходимите им решения, като паралелно с това ги води към нови нива на осъзнаване и разбиране на нещата.

Коучът (водещият коучинга) не предоставя готови съвети или насоки за действие. Той стимулира мениджърите чрез силни въпроси и други коучинг инструменти сами да достигат до правилните решения и да ги реализират. 

Как протича индивидуалният коучинг

Коучингът е процес, който дава резултати във времето. Той протича под формата на работни сесии с продължителност един астрономически час

По време на всяка сесия се работи по тематика избрана от мениджъра. В края на сесиите мениджърите планират конкретни действия за практическо реализиране на решенията, до които са стигнали

Във времето между сесиите те изпълняват планираните действия. Изключително важна характеристика на коучинга е, че той помага на мениджърите не само да намират необходимите им решения, но и да ги реализират на практика

Последното може би е найценният резултат, защото само осъществените решения имат стойност

Сесиите могат да се провеждат онлайн или в офиса на клиента. Графика за работа в коучинга се определя гъвкаво, в зависимост от заетостта на мениджърите. Найдобрата практика е да се провеждат от две до четири сесии месечно

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Как започва индивидуалният коучинг

Коучингът започва с встъпителна сесия, която. По време на нея коучът и мениджърът дефинират:

Областите, в които мениджърът има необходимост от развитие

Целите, които мениджърът желае да постигне чрез коучинга

Графика за съвместна работа

След встъпителната фаза започва същинският коучинг процес, който протича чрез регулярни сесии, в които се работи за постигане на заложените цели.

Продължителност на коучинга

Продължителността на коучинга е индивидуална за всеки мениджър.

Коучингът е процес, който работи с натрупване. При започване на коучинга се залага първоначален срок от три месеца.

В края на този период се прави анализ на постигнатите резултати, спрямо заложените цели, като при необходимост работата продължава на месечна база.

 

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за коучинг

Част от нашите клиенти