Skip links

Тренинги „Водене на преговори“

В тренингите „Водене на преговори“ се изучават най-силните методи, стратегии и техники за преговаряне в различни ситуации в бизнеса.

Участниците в обученията развиват умения за:

Силна подготовка преди преговаряне, осигуряваща висока успеваемост в преговорите.

Разбиране поведението на опонентите, спомагащо за избор на най-подходящите тактики за преговаряне.

Отстояване на своите позиции в преговорите, спомагащо за недопускане на неизгодни отстъпки в полза на другата страна.

Гъвкаво използване на различни техники, осигуряващо постигане на максимални резултати в преговорите.

Тренингите могат да имат различна насоченост, в зависимост от типовете преговори, които водят участниците като:

Преговори с клиенти.

Преговори с доставчици.

Преговори с бизнес партньори.

Вътрешно-фирмени преговори между отделни хора или екипи.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Обученията разглеждат специфичните подходи в комуникацията при:

Преговори "лице в лице".

Преговори по телефон.

Преговори он-лайн.

Преговори по Е-мейл.

Преговори по 2 или повече различни комуникационни канала.

При подготовка на материалите за тези тренинги правим задълбочено проучване на потребностите за обучение. На тази база разработваме учебни материали осигуряващи необходимите знания, умения, стратегии и техники за усепшно водене на специфичните типове преговори, с които е свързана работата на участниците.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Печатни материали за всеки участниик

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите "Водене на преговори"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 или 2 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти