Skip links

Тренинги „Водене на преговори“

В тренингите се изучават най-ефективните методи, стратегии и техники за преговаряне.

Уменията за водене на преговори са сред най-важните компетенции – от тях зависят много неща в бизнеса. Те може да имат различна насоченост – с клиенти, с доставчици, между мениджъри и служители и други. Независимо от тематиката, основната им цел е постигане на конкретни целеви резултати. 

Честа практика при преговаряне е да се подхожда без предварителна подготовка, което е една от причините за неудовлетворителен изход. Останалите причини са свързани с индивидуалните умения за практическо водене на бизнес преговори.

Един добър преговарящ в много ситуации успява да постигне резултати, които дори надвишават желаните. За целта той трябва да владее специфични умения и техники, които спомагат за постигане на успех. Те са свързани както с контрола на своето поведение, така и с разбирането и декодирането на поведението и на отсрещната страна в преговорите. 

По време на тренингите ние работим с участниците за развитие на необходимите практически умения за бизнес преговаряне. Важна част от този процес е разиграването на ролеви ситуации на преговаряне, които осигуряват възможност за прилагане и експериментиране на различни преговорни подходи и техники.

Участниците в обученията развиват умения за:

Силна подготовка преди преговаряне, осигуряваща висока успеваемост в преговорите.

Разбиране поведението на опонентите, спомагащо за избор на най-подходящите тактики за преговаряне.

Отстояване на своите позиции, спомагащо за недопускане на неизгодни отстъпки в полза на другата страна.

Гъвкаво използване на различни техники, осигуряващо постигане на максимални резултати.

Водене на преговори в екип от двама или повече души.

Тренингите се разработват, в зависимост от типовете преговори, които водят участниците:

С клиенти.

С доставчици.

С бизнес партньори.

Вътрешно-фирмени - между отделни хора или екипи.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Обученията разглеждат специфичните подходи в комуникацията при:

"Лице в лице".

По телефон.

Он-лайн.

По Е-мейл.

По 2 или повече различни комуникационни канала.

При подготовка на материалите за тези тренинги правим задълбочено проучване на потребностите за обучение. На тази база разработваме учебни материали осигуряващи необходимите знания, умения, стратегии и техники за усепшно водене на специфичните типове преговори, с които е свързана работата на участниците.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Печатни материали за всеки участниик

Семинарни пакети - папки, падове и химикалки

Интензивни практически упражнения

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Сертификати за преминато обучение

Технически спецификации на тренингите "Водене на преговори"

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 или 2 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти