Skip links

Тренинги „Лидерски умения за мениджъри“

Тренингите „Лидерски умения за мениджъри“ развиват практически знания, базирани на съвременните подходи за ефективно лидерство в бизнеса.

Учебният процес протича чрез вътрешно-фирмен курс от еднодневни или двудневни практически обучения за мениджъри, които се разработват индивидуално за всяка фирма.

Модули, които могат да бъдат включени в тренинги „Лидерски умения за мениджъри”:

Лидерски стилове в мениджмънта

Разглежда се същността на лидерството и неговата роля в съвременния мениджмънт. Анализират се различните лидерски стилове и тяхното прилагане в управлението на екипи.

Поставяне на цели

Представят се принципите на целеполагането и подходите за формулиране на ефективни цели. Мениджърите се учат как да определят ключовите резултатни области за хората от своя екип и да поставят конкретни цели въз основа на тях.

Поддържане на обратна връзка с екипа

Разглежда се значението на обратната връзка в съвременния мениджмънт. Проследяват се стъпките и начините за поддържане на високоефективна обратна връзка с членове на екипа.

Мотивиране на хората

Изучават се съвременните методи за ефективна мотивация на служителите. Разглеждат се различните мотивационни фактори и индивидуалният подход за мотивиране хората от екипа.

Делегиране

Разглежда се същността на делегирането и неговото значение за ефективността на съвременното лидерство. Проследяват се стъпките в процеса на делегиране и подходите за редуциране на рисковете при прехвърляне на задължения на мениджъра към хора от екипа и оценката на техните качества.

Емоционална интелигентност за бизнес лидери

Разглеждат се ролята на емоциите в работата. Изучават се и се отработват използването на емпатия, ненасилствена комуникация в отношенията със служителите, подходи за подкрепа на хората и техники за самоконтрол при повишено напрежение. Разглежда се мястото на емоционалната интелигентност като част от лидерските качества.

Оценка работата на служителите

Изучава се подготовката и методиката за ефективно провеждане на годишни срещи за оценка работата на служителите и поставяне на индивидуални цели за предстоящата година, насочени към тяхното професионално развитие.

Управление на промените

Разглеждат се подходите за ефективно лидерство при въвеждане на планираните промени в организацията. Участниците се учат да идентифицират и да се справят със съпротивителните нагласи с цел успешното въвеждане на промените в ръководените от тях екипи. 

Умения за вземане на решения

Проследяват се високоефективни подходи за вземане на решения при наличие на различни варианти за действие, от които трябва да се избере най-добрият.

Управление на времето

Изучават се подходите за ефективно управление на времето като неразделна част от лидерските умения. Участниците се запознават с методите за определяне приоритети на задачите и приложението им в седмичното и дневно планиране.

Управление на стреса

Разглежда се същността на стреса в работата, причините за неговата поява и влиянието му върху резултатите на служителите и екипите. Мениджърите изучават методите и подходите за успешно справяне с индивидуалния стрес и за управление стреса в екипите.

Управление на бюджети

Представят се работата с бюджети, подходите за планиране и контрол разходите на ръководените отдели и екипи.

Средносрочно и дългосрочно планиране

Разглеждат се стъпките в процеса на планиране. Проследява се подходът за разработване на планове и контрола на практическо им изпълнение.

Умения за ефективна комуникация "лице в лице"

Участниците се запознават с особеностите на комуникацията „лице в лице”. Разглеждат се причините за неефективна комуникация. Изучават се различни техники за подобряване на комуникацията лице в лице. 

Управление на срещите

Изучават се подходите за организиране и провеждане на високоефективни вътрешно-фирмени срещи.

Справяне с конфликти

Разглеждат се причините за възникване на конфликтни ситуации в екипите. Мениджърите се учат как да идентифицират своевременно появата на конфликтите и какви подходи да използват за успешно справяне с тях. Изучават се специфични лидерски умения за решаване на конфликти.

Умения за писмена комуникация

Разглежда се ролята на писмената комуникация в организацията. Изучават се принципите на доброто писмено изразяване. Разглеждат се подходите за писане на ефективни Е-мейли, доклади, отчети и други документи. 

Асертивно лидерство

Участниците се учат да как да аргументират и отстояват личните си позиции и мнения в интерес на работата пред своите подчинени и ръководители. Разглежда се значението на асертивността в лидерството.

Умения за съвместно разрешаване на лични проблеми на хора от екипа

Разглежда се негативното въздействие на проблемите от личния живот върху ефективността в работата. Проследяват се индикаторите в поведението на хората от екипа, сигнализиращи наличие на проблеми. Изучава се подходът на мениджъра към служители с проблеми, насочен към оказване помощ за справяне със ситуацията. 

Подбор и назначаване на служители

Разглежда се подготовката на конкурс за подбор на служители. Изучават се техниките за провеждане на интервюта за работа, анализ представянето на кандидатите и подбор на най-подходящия кандидат.

Индивидуално обучение на служители на работното място

Изучават се най-съвременните методики за провеждане на високоефективни индивидуални обучения на служители от страна на преките мениджъри.

Управление на взаимоотношенията с вътрешни клиенти

Разглеждат се подходите и добрите практики за комуникация и обслужване на вътрешните клиенти (хора и отдели) във фирмата. Изучава се ролята на мениджърите в управлението на техните екипи при работата с вътрешни клиенти.

Управление и развитие на успешни екипи

Изучават се похвати и методи при лидерството за изграждане на високоефективни екипи. Мениджърите се учат да прилагат на практика най-добрите подходи в съвременния бизнес за управлението на екип.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

При разработване на вътрешно-фирмените тренинги се прави задълбочен анализ на специфичните потребности за обучение на участниците в контекста на техните мениджърски позиции, затрудненията, които изпитват в лидерството, спецификите на бизнеса, ръководените от тях екипи и настоящият им мениджърски опит.

На тази база се разработва курс на обучение, насочен към развитие на лидерски умения, които са необходими за участниците.

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации

Интензивни практически упражнения

Решаване на казуси

Ролеви игри, които се записват с видеокамера

Печатни материали за всеки участник

Семинарни пакети – папки, падове и химикалки

Сертификати за преминат курс на обучение

Технически спецификации на тренингите „Лидерски умения за мениджъри“:

Дял на практическата част

50%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

1 или 2 дни

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти