Skip links

Мотивационни тренинги

Мотивационните тренинги имат за цел да помогнат на служителите да повишат своята мотивация и да развият силна ангажираност към работата. 

Резултатите на всяка фирма са в пряка зависимост от мотивацията на персонала. Тя е основен фактор определящ нивото на продуктивност на служителите. Мениджмънтът трябва да е фокусиран постоянно върху поддържането на висока мотивация у персонала, защото това е пряко свързано с нивото на успех на бизнеса. Това става чрез различни видове подходи и методи. Един от най-силните е този на учене. Чрез него служителите и мениджърите развиват задълбочено разбиране за подходите за нейното практическо развитие. Липсата на целенасочена работа в тази област често води до недостиг на лична мотивация у хората. Всеки служител трябва да се разглежда, като отделна личност, която има специфични потребности от външна подкрепа за развитие и поддържане на индивидуалната ангажираност към работата.

Мотивационните тренинги помагат за:

Повишаване на бизнес резултатите.

Увеличаване ангажираността на хората към работата.

Подобряване сплотеността на екипите.

Увеличаване лоялността на служителите към фирмата.

Подобряване на работния климат във фирмата.

Намаляване текучеството на персонал.

Развитие креативното мислене и генериране на идеи от служителите.

Минимизиране на грешките в работата.

Подобряване взаимодействието между персонала и мениджмънта.

Мотивационните тренинги се разработват индивидуално за всяка фирма след задълбочено проучване на предизвикателствата в мотивацията на персонала и целевите области за подобрение.

В зависимост от ситуацията във всяка фирма може да се проведе еднократен тренинг или серия от няколко тренинга. Когато се провеждат няколко тренинга, те имат надграждащ ефект и се постигат значително по-високи резултати в сравнение с единичен тренинг.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Тренингите включват:

Мултимедийни презентации.

Интензивни практически упражнения.

Печатни материали за всеки участник.

Семинарни пакети – папки, падове и химикалки.

Сертификати за преминато обучение.

Технически спецификации на Мотивационните тренинги:

Дял на практическата част

60%

Брой участници

5 - 15 души

Продължителност на един тренинг

половин или един ден

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за обучение

Клиенти и Референции

Когато работим по проекти на наши клиенти, ние го правим с грижа как да осигурим най-добрите резултати за бизнеса им. Водещото за нас винаги е и ще бъде високото удовлетворение на клиентите от работата с нас.

Част от нашите клиенти