Skip links

Консултиране

Работата с професионални бизнес консултанти е един от най-ефективните начини да се реализират бързи подобрения в бизнеса, спомагащи за повишаване на резултатите.  

Ние предлагаме експертни консултантски услуги в областите:

Организационно консултиране:

  • Повишаване ефективността на мениджмънта.
  • Оптимизиране работата в екипите и между отделните екипи.
  • Разработване на процедури за работа.
  • Формиране на правила за вътрешна комуникация.

Управление на продажбите:

  • Оптимизиране организацията на работа в търговския отдел.
  • Разработване на стратегии за развитие на продажбите.
  • Разработване на бонусни схеми за служителите в търговския отдел.
  • Разработване на методики за поставяне индивидуални продажбени цели на търговските служители.
  • Разработване на системи за мониторинг развитието на продажбите.

Управление обслужването на клиенти:

  • Разработване на вътрешно-фирмени политики за обслужване на клиенти.
  • Разработване на процедури за работа с оплаквания на клиенти.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите потребности за консултиранe!

Част от нашите клиенти