Skip links

Развитие на успешни търговци

Продажбените резултати на всяка фирма са в пряка зависимост от нивото на професионалните умения на търговските служители. Развитието на силни продажбени умения е процес, който изисква методична целенасочена работа с хората. 

Ние предлагаме вътрешно-фирмени програми за развитие на търговски екипи, които помагат за повишаване на продажбите. Всяка програма се разработва индивидуално след задълбочено проучване и анализ на спецификите на бизнеса, предлаганите продукти и услуги, типичните клиенти на фирмата, потребностите за развитие на участниците и други.  

Нашите програми следват систематичен подход,  включващ различни мероприятия като тренинги за развитие на силни продажбени умения, тренинги за обслужване на клиенти, тренинги за управление времето на търговците, мотивационни тренинги за търговци, индивидуални менторски сесии, продажбени уъркшопи и други.

В случай че се интересувате от вътрешно-фирмена програма за развитие на успешни търговци

Ползи за бизнеса от вътрешно-фирмените програми за развитие на успешни търговци:

Повишаване на продажбените резултати.

Съкращаване на времето за реализиране на една продажба.

Повишаване удовлетвореността на клиентите.

Повишаване личната мотивация на служителите работещи с клиенти.

Повишаване коефициента на успеваемост на търговците: Брой контакти с клиенти / Брой реализирани продажби.

Увеличаване средния приход от една продажба.

Минимизиране броя на загубените клиенти.

Редуциране разходите за реализиране на една продажба.

Привличане на нови клиенти чрез препоръки от съществуващи.

Свеждане до минимум текучеството на търговски персонал.

В случай че се интересувате от вътрешно-фирмена програма за развитие на успешни търговци

Част от нашите клиенти