Skip links

Какво е коучинг за мениджъри?

Мениджърите в съвременния бизнес постоянно се изправят пред нови предизвикателства. От тях се изисква да осигуряват едновременното ефективно функциониране на много разнородни дейности. Работата им може да се сравни с тази на жонгльора, който, ако изпусне дори една топка, проваля номера си.

Голяма част от мениджърските подходи от близкото минало вече не работят ефективно вследствие на динамичните промени в бизнеса. Това изправя съвременните мениджъри пред необходимостта непрекъснато да развиват своите умения. Правилото за мениджъра в наши дни е: „Ако не напредваш постоянно, непрекъснато ще изоставаш.“

Има различни начини за развитие на мениджърски умения в наши дни, като участие в семинари, тренинги, завършване на магистратура по мениджмънт, самостоятелно четене на специализирана литература, гледане на учебни филми, обмяна на опит с колеги и други. Но най-ефективния път за развитие на мениджърите е коучингът. При този метод водещият коучинга (коуч) работи индивидуално с мениджъра. Така той концентрира цялата си енергия в работата с него. Важна особеност на коучинга е, че водещият не предлага готови решения и подходи, а помага на мениджъра сам да достига до тях.

Коучингът винаги е фокусиран върху това, което иска да постигне мениджърът. Той протича под формата на сесии (работни срещи) с продължителност между час и час и половина. Графикът за срещите се определя гъвкаво, в зависимост от заетостта на мениджъра, като най-добрата практика е да се провеждат една или две сесии седмично. В някои случаи, например при пътувания на мениджъра, сесиите могат да протичат и под формата на телефонни разговори.

Всеки коучинг започва с встъпителна сесия-интервю, която продължава около два часа. По време на нея водещият и мениджърът обсъждат, анализират и формулират:

  • Настоящото ниво на управленските умения на мениджъра
  • Специфичните задачи в работата на мениджъра
  • Областите, в които мениджърът чувства необходимост от развитие
  • Целите, които трябва да се постигнат по време на коучинга
  • Графика за съвместна работа


След встъпителната сесия се преминава към реалния коучинг процес. Коучът и мениджърът работят по съгласувания план. По време на коучинга водещият дава постоянна обратна връзка на мениджъра за неговия напредък в целевите области за развитие.

Паралелно със сесиите коучът осъществява регулярни наблюдения на мениджъра в работната му среда. Те имат за цел да отговорят на въпросите:

  • В каква степен мениджърът успява да прилага наученото по време на коучинга?
  • Как се отразяват на работата му новите мениджърски подходи?
  • Какви резултати постига мениджърът в сравнение с периода преди започване на коучинга?
  • Как се приемат новите подходи на мениджъра от неговия екип?
  • В кои насоки мениджърът все още не се справя успешно?


Най-важният фактор за успеха на коучинга е водещият. Освен специфичните умения за провеждане на коучинг, той трябва да притежава дългогодишен опит като мениджър на различни нива в йерархията. Няма как един коуч да бъде успешен, ако той самият не е преминал по дългия и труден път на развитие като мениджър. Той трябва да се е сблъсквал с различни ситуации като мениджър. Трябва да е постигал успехи, да е правил грешки, да е комуникирал с различни по характер хора, да е преминал от най-ниските до най-високите управленски нива, да е ръководил различни по големина екипи и т.н. Най-добрият вариант е, когато водещият притежава мениджърски опит както в международни, така и в български компании.

Често възниква въпросът: „Как се определя цената на коучинга?“ – общоприета световна практика е тя да се формира въз основа на почасова ставка. Този принцип е възприет и у нас, като всеки водещ определя своята цена на час.

Другият важен въпрос е: „Колко време продължава коучинга?“ – тук нещата са индивидуални за всеки мениджър и в тази връзка няма горна граница. Правилото е, че за да се постигне желания ефект в един коучинг той трябва да продължи поне три месеца.

Практиката показва, че мениджърите, които използват коучинг за своето развитие постигат значително по-добри резултати в работата си. Това се отразява пряко и на резултатите на бизнес организациите, за които работят.

В резюме може да се каже, че коучингът помага на мениджърите да развиват себе си, да развиват своите екипи, да увеличават конкурентоспособността на своите фирми и да избягват скъпоструващи грешки.