Skip links

7-те ключови фактора за успеха на стартиращ бизнес

Една от характерните особености на новосъздадените фирми е, че най-често разполагат с ограничени ресурси. От друга страна те започват дейността си в бизнес среда, в която има множество конкуренти със силни пазарни позиции. Това поставя стартиращите фирми в едно значително по-трудно положение спрямо  съществуващия бизнес.

Статистическите данни показват, че голяма част от новосъздадените фирми не успяват да се задържат на пазара и в рамките на една година прекратяват дейността си. Причините за това могат да бъдат най-различни, но една от най-често срещаните е непознаването или пренебрегването на 7-те ключови фактора за успех на стартиращ бизнес. Познаването на тези фактори в значителна повишава степен вероятността за успешно установяване на пазара на новосъздадените фирми.

Нека разгледаме кои са 7-те ключови фактора за успех на стартиращ бизнес.

Фактор I – Наличие на необходимите знания
Хората, които стартират бизнес трябва да познават много добре дейностите, с които ще се занимават фирмите им. Често се прави грешката да се започва бизнес в непозната сфера, само защото има информация, че там се печели добре. Това е все едно да се започне строеж на къща от покрива към основите. Наличието на необходимите знания осигурява много по-реалистична предварителна преценка за потенциала на бизнеса и минимизира вероятността от поява на неочаквани проблеми.

Фактор II – Поставяне на амбициозни и същевременно реалистични цели
Ако един стартиращ бизнес няма предварително зададени цели, които да реализира, това означава, че той е оставен на случайността или както се казва „каквото стане“.  Когато има поставени ясни цели, те осигуряват контролирано развитие, както и предсказуемост за вероятното състояние на бизнеса след определен период от време. Много важно е целите да бъдат реалистични – т.е. възможни за постигане и паралелно с това достатъчно амбициозни, за да осигурят едно бързо навлизане на пазара.

Фактор III – Разработване на план за развитието на бизнеса през първата година
Ако целите казват, какво трябва да се постигне, то планът определя как ще се постигне това. Планът е разчет на във времето на необходимите стъпки и действия за реализиране на целите. Един добре разработен план води фирмата постъпателно в желаната посока. Планът трябва да се следва точно и съгласно заложените срокове, защото само тогава целевите резултати се постигат в пълна степен.  Важно е да се има предвид, че в случай на възникване на неочаквани ситуации, трябва да има готовност за гъвкави промени в плана.

Фактор IV – Поддържане на постоянна висока мотивация у мениджърите
Количеството и качеството на действията в бизнеса са в пряка зависимост от мотивацията на мениджмънта. Ниската мотивация действа като спирачка в развитието на фирмата. Независимо какви проблеми и затруднения възникват, трябва да се поддържа постоянна висока мотивация и да се продължава напред. Това е единствения начин да се осигури постигането на целите, независимо от препятствията.

Фактор V – Търпение
Всяко нещо, което целим да се случи в бизнеса изисква, както действия, така и време. Много хора са нетърпеливи и искат да имат едва ли не незабавни резултати. Това е все едно градинар, който днес засади ябълково дръвче да очаква, че от утре то ще започне да ражда плодове. Всеки новосъздаден бизнес бележи първата крачка на едно дългосрочно начинание, при което важи правилото „Преди да вземеш, трябва да дадеш!“.  Това означава, че първо трябва да се вложат определени усилия и средства, които след време ще започват да носят желаните дивиденти. Липсата на търпение е провокирала много хора бързо да се откажат от перспективни бизнес начинания.

Фактор VI – Нагласа за непрекъснато учене
Наличието на необходимите знания към момента на стартиране на бизнеса не е достатъчно условие. Успехът зависи в сериозна степен от постоянното професионално развитие на хората във фирмата. Мениджърите на успешните компании не спират да учат. Това им позволява да откриват нови идеи и начини за развитието на бизнеса, с което правят фирмите си все по-конкурентоспособни. Паралелно с това те осигуряват регулярни обучения на служителите, чрез което постоянно повишават тяхната квалификация. В резултат на това се формират екипи с висок професионализъм, които осигуряват силни пазарни позиции на бизнеса.

Фактор VII – Осигуряване финансирането на бизнеса за първите 6 месеца
Много важен въпрос за всеки новосъздаден бизнес е как ще извърши финансирането на дейността си в началото, когато има основно разходи при минимални или нулеви приходи. Голям брой стартиращи фирми прекратяват дейността си поради липса на достатъчно средства, с които да да извършат финансирането на дейността си през този период. Често се смята, че новите фирми ще започнат да генерират приходи още от първия или втория месец. Последното е възможно, но е рядко срещана ситуация. Най-често стартиращите бизнеси преминават през период от няколко месеца, преди да започнат да генерират приходи. Във връзка с това е много важно да се осигурят предварително необходимите средства за 100% финансиране дейността за период не по-малък от 6 месеца. Това гарантира, че през това време фирмата ще е в състояние да покрива безпроблемно своите разходи, дори при нулеви приходи. Последното дава спокойствие на мениджмънта да се фокусира върху градивното развитие на бизнеса, вместо постоянно да се тревожи за неговото оцеляване.

7-те ключови фактора формират най-важните опорни точки за успех на новосъздадените фирми. Само един от тях е свързан с финансирането. Останалите шест произхождат от професионалните качества и знания на хората.

Това означава, че успехът на един новосъздаден бизнес, зависи в много по-голяма степен от човешкия фактор, отколкото от паричните средства. Последните са само начален актив, който има за цел да осигури  стартовия период от развитието на бизнеса. Оттам нататък реализирането на печалби и растежа на бизнеса зависят от способностите на мениджмънта и екипа на фирмата.