Skip links

Предизвикателствата в мениджмънта на малките и средните фирми

Мениджмънтът в малките и средните фирми се различава от този в големите компании с това, че един човек – най-често е собственика – управлява бизнеса във всички аспекти. Това означава, че той трябва да има широки познания и умения в много различни области, като управление, продажби, финанси, човешки ресурси, производство, маркетинг, счетоводство и други. В големите компании тези дейности са разпределени между специализирани отдели, в които работят експерти в съответните области.

Друго предизвикателство пред мениджърите на малки и средни фирми е, че те често са подложени на сериозно напрежение, поради струпването на множество разностранни задачи върху тях. Това им създава допълнителни затруднения при управлението на бизнеса. 

Моят дългогодишен опит в консултирането и обучението на мениджъри от малкия и средния бизнес показва, че най-честите слабости в управлението са липсата на необходимите знания в една или повече области, свързани с управлението на бизнеса, както и необоснованото даване на по-голям приоритет на някои мениджърски дейности за сметка на други. Когато тези слабости са налице, неминуемо се появява дисбаланс в работата на фирмата. Той може да не е силно изразен в началото, но постепенно се получава натрупване, вследствие на което в един момент се появяват сериозни проблеми за бизнеса. За съжаление, когато една фирма изпадне в подобна ситуация, обикновено справянето с проблемите е трудно и скъпо. Затова най-добрият начин за справяне с проблемите е превенцията или по друг начин казано недопускането те да възникват. Много мениджъри ще кажат, че последното е трудно осъществимо на практика. Това е факт, който обаче не би трябвало да служи, като извинение за бездействие, защото справянето с възникналите проблеми е много по-трудно в сравнение с действията за недопускането им. Да не говорим за загубите и пропуснатите ползи за бизнеса, когато трябва да се решават проблеми на мениджмънта.

Ако попитаме един човек, коя от двете възможности предпочита да се грижи за здравето си, и така да се предпази от болести или да се разболее и след това да търси начин да се лекува, едва ли някой ще каже, че предпочита второто. Практиката обаче показва, че повечето хора следват втората възможност, защото нямат воля да положат необходимите усилия, за да водят здравословен начин на живот. Същото нещо важи и за мениджмънта в малките и средните фирми – много често той е склонен да допуска появата на „бизнес болки“, защото не е имал волята да направи необходимото те да бъдат избегнати.

Успешният мениджмънт в малкия и средния бизнес се формира от 3 фактора:

  1. Наличие на необходимите знания, какво трябва да включва мениджмънта на фирмата.
  2. Правилно планиране на управленските дейности.
  3. Практическото изпълнение на планираните дейности в заложените срокове.

Тези 3 фактора са взаимосвързани и взаимозависими. Тяхната последователност  формира рамката на успешният мениджмънт. Пренебрегването на който и да е от тези фактори води до проблеми за бизнеса.

Важно е мениджърите да умеят да проявяват гъвкавост и адаптивност. Когато се наложат промени в приоритетите на планираните дейности, те трябва да бъдат направени така, че нещата бъдат реализирани успешно. Това се осъществява чрез съответната преработка на плана за управленските дейности.

Практиката показва, че най-често слабостите в мениджмънта произхождат от първия фактор. Голяма част от управителите на малки и средни фирми не са професионални мениджъри. Повечето от тях осъзнават, че в една или друга степен им липсват необходимите знания за управление на бизнеса, но не правят нищо, за да ги придобият. Вследствие на това управляват бизнеса си по интуиция и често правят скъпо струващи грешки. Разбира се грешките също са начин на учене, но той е оправдан само, ако няма други, по лесни и ефективни пътища човек да получи необходимите знания.

Мениджърите на малки и средни фирми, които следват систематичния подход за управлението на бизнеса, базиран на 3-те фактора за успешен мениджмънт, осигуряват стабилност и устойчиво развитие на бизнеса. Пренебрегването на систематичния подход е сигурен път към генериране на проблеми за фирмата.