Skip links

Защо е важно да се развива силна екипност в малките и средните фирми

Много мениджъри на малки и средни фирми смятат, че създаването на екип приключва с назначаването на необходимите служители. Има голяма разлика между екип и група хора, които работят заедно. Последните са служители, които са постигнали някакво ниво на взаимодействие, наложено от необходимостта да си сътрудничат в работата.

Кооперирането между тях по-скоро е хаотично и изпълнено с чести конфликти. Екипът е нещо много повече от група хора, работещи заедно. Той представлява систематично изградена структура, базирана на ефективна система за съвместна работа. Това осигурява високо ниво на взаимодействие между хората, благодарение на което екипът е в състояние да постига много по-високи резултати за бизнеса.
 
Можем да сравним екипа с една много добре работеща машина. Тя има висок коефициент на полезно действие, функционира надеждно и произвежда висококачествени продукти. От друга страна групата хора, работещи заедно могат да се сравнят с машина, която не работи равномерно и често се поврежда.

Това неминуемо води до нисък коефициент на полезно действие, както и занижено качество и количество на произведените продукти. Дали някой мениджър би искал да има зле работеща машина във фирмата си?
 
Изграждането на добре работещ екип е процес, който изисква целенасочена съвместна работа от страна на мениджъра и хората в него. Както всеки процес и този изисква определено време, което може да варира при различните екипи. Някои от най-важните елементи на работата по изграждането на силен екип са:

  • Установяване на позитивни и кооперативни взаимоотношения в екипа.
  • Разработване и въвеждане на ефективни процедури и правила за работа.
  • Създаване на навици за активен и открит диалог между хората в екипа.
  • Определяне и съгласуване ролите на отделните членове.
  • Формулиране на ясни екипни цели и нагласа на про-активна работа за тяхното реализиране.

Водещ фактор за създаването на добър екип е наличието силен мениджър, който притежава изразени лидерски качества. Ролята на лидера е изключително важна – той е локомотивът на екипа, който обединява хората да следват един общ път и ги вдъхновява да работят активно за постигане на целите.

Той трябва да стимулира и подкрепя хората в екипа за създаване на добър вътрешен диалог, съвместно формулиране на правила и процедури за работа, съвместно решаване на възникналите проблеми и други. Когато е налице добре развита екипност, хората се чувстват съпричастни и отговорни към реализирането на целите, което ги мотивира да дават най-доброто от себе си в работата.

За мениджърите на малки и средни фирми е важно да работят за изграждане на силни екипи, защото така те осигуряват възможности за постигане на много по-високи резултати в бизнеса. Процесът на създаване на добър екип е бавен и изисква определени усилия, но ефектът от него се отплаща многократно. Една бизнес сентенция казва: „Погрижете се за екипа си и той ще се погрижи за бизнеса!“