Skip links

За новите служители и въвеждането им в работата

Ефективното въвеждане в работата на новите служители е изключително важен момент за всяка фирма. За съжаление много фирми от малкия и средния бизнес у нас нямат целенасочен подход за това. Честа практика е хората да се оставят сами да навлязат в работата. В други случаи нещата се свеждат само до кратка среща с прекия мениджър през първия работен ден.

Какво се случва, когато липсва необходимото  въвеждане в работата на новите кадри:

  • На първо място когато не е имало целенасочено въвеждане, новите служители са склонни да допускат много повече грешки в работата си. Това носи сериозни и често скъпо струващи проблеми за работодателите.
  • На второ място хората лесно се демотивират още в самото начало, когато виждат, че никой не им съдейства да навлязат в работата. А демотивираните служители работят с ниска ефективност.
  • На трето място много новоназначени служители си създават негативно впечатление за фирмите, в които започват работа и решават, че това не е правилното място за тях. В резултат на това следва бързото им напускане.

Нека разгледаме, как би трябвало да се осъществява въвеждане в работата на нови служители. Важно е да отбележим, че това е процес, който е необходимо да протича планирано и постепенно. Първото нещо, което трябва да се направи е изготвяне не план-график, който определя през какви стъпки ще премине въвеждането в работата.

Той трябва да описва всички дейности по въвеждането в работата от деня на постъпване до момента на приключването му. План-графикът е критично важен документ, който в голяма степен осигурява успешното протичане на процеса.

Често се задава въпроса „Какво трябва да включва въвеждането в работата на нов служител?“. Тъй като няма универсален отговор на този въпрос, правилото е, че всеки работодател трябва да определи това индивидуално.

За целта трябва да се вземат предвид различни фактори, като служебните задължения на новия човек, предишния му опит, фирмените правила и стандарти за работа, задължителните професионален знания и умения, които трябва да притежава и други.

На базата на това работодателят може да прецени какви мероприятия е подходящо да планира за въвеждане в работата за конкретния нов служител. 

В процеса на въвеждане новия служител трябва да научи, какви са личните му задачи и задължения в работата, да се запознае с хората, с които ще си взаимодейства, както и да придобие представа за дейността на фирмата, нейната история и т.н. Въвеждането не трябва да се прави с твърде ускорен темп, защото хората имат лимит в обема информация, която могат да възприемат ефективно наведнъж.

Ако затрупаме един човек с много информация за кратко време, ще се получи ефекта на препълнения съд. Всички знаем какво се получава, когато продължаваме да наливаме течност в съд пълен догоре – тя се излива встрани и се губи. Работодателите трябва да помнят това и да следват правилото на постепенното въвеждане.

На финалната фаза в процеса на въвеждане работодателят трябва да провери, в каква степен новия служител е навлязъл пълноценно в работата си. В случай, че се установи, че служителят има някакви пропуски, то трябва да се вземат мерки отстраняването им. Едва след като е сигурно, че новият служител е навлязъл пълноценно в работата си, работодателят може да бъде спокоен, че тя ще бъде извършвана съгласно очакванията.

Когато една фирма има добре структуриран и последователен процес на въвеждане на новите служители, тя генерира качествени кадри още на входа на бизнеса. Тези хора с голяма степен на вероятност впоследствие са склонни да прераснат в лоялни служители. Хората, които са едновременно качествени кадри и лоялни служители представляват истинско богатство за всяка фирма.