Skip links

Как да избегнем рискoвете от неуспех при стартиране на собствен бизнес

В поредица от две статии в този и следващия брой ще разгледаме въпроса, как да подходим за успешно стартиране на собствен бизнес.
Той е една отлична възможност да постигнем повече успех в живота, да подобрим финансовото си състояние и да реализираме своите мечти. За съжаление статистиките показват, че по-голямата част от новосъздадените фирми прекратяват своята дейност през първите две години след старирането си. Причините за този висок процент на неуспех често са свързани с липсата на достатъчно задълбочени проучвания, анализи и подготовка преди стартирането. Затова е изключително важно да се отдели необходимото време и енергия за подготовка, която трябва да се фокусира в следните ключови области:

 • Детайлно запознаване с дейността
 • Продажби и маркетинг
 • Юридически въпроси
 • Финанси
 • Персонал
 • Помещения и оборудване за осъществяване на дейността

Тези ключови области са взаимосвързани подобно на скачени съдове. Всяка от тях оказва влияние на останалите. Затова, след като се събере необходимата информация в отделните области трябва да се сглоби цялостна визия за бъдещия бизнес и на тази основа да се вземе решение за стартирането му.

Детайлно запознаване с дейността.

Много хора имат желание да започнат собствен бизнес в сфери, които не познават достатъчно добре. Например човек, ориентиран към здравословния начин на живот иска да открие магазин за био охрани. Неговите задълбочени познания и опит в областта на здравословното хранене не гарантират, че той може да развие успешно свой магазин. Разработването на такъв търговски обект изисква много допълнителни знания свързани с оперирането на фирмата. Ако потенциалният собственик не си направи труда да проучи тези неща, той би имал висок риск за неуспех след стартирането. В случай че отдели време и енергия да се запознае, как оперира един магазин за био храни, като необходимо помещение, с каква складова площ трябва да разполага, как се зарежда със стока и други, той би имал ясна картина за механизма му на работа. На тази база може да реши, дали бизнесът е по неговите сили и доколко би искал да се занимава с него. По този начин се елиминира риска на разминатите очаквания, когато човек си е изградил някаква своя представа за дейността, а след стартирането му нещата се оказват много различни.


Продажби и маркетинг.

Тук трябва да се работи в следната последователност:

 • Стъпка 1 – да се дефинира точно какви продукти и/или услуги ще предлага към момента на стартирането си.
 • Стъпка 2 – да се определи кои ще са основните конкуренти, с какво ще ги превъзхожда и в кои области те ще са по-добри. Изясняването на тези неща има пряко отражение върху прогнозните очаквания за обема на продажбите.
 • Стъпка 3 – да се отговори на въпросите:

„Кои са потенциалните клиенти на бизнеса?”
„Как ще привлечем тези клиенти да купуват от нас вместо от конкуренцията?”

 • Стъпка 4 – какви маркетингови инструменти ще се използват за подпомагане на продажбите – например реклама в интернет, промоционални оферти, уникален интериор на търговски обект и други. Маркетинговите инструменти са важен фактор за популяризиране след стартирането на фирмата и за привличането на клиенти.
 • Стъпка 5 – след като са изяснени нещата по предходните 4 стъпки следва да се направи прогноза за приходите от продажби, които би могъл да реализира бизнеса през първата година след стартиране. В разчетите за приходите трябва да се избягват оптимистичните очаквания. Вместо това е препоръчително да се следва реалистичния консерватизъм. Например, ако очакванията са, че приходите от продажби през първото полугодие ще са между 3000 лв. и 5000 лв. месечно, по-добре е в разчетите да се заложат 3000 лв. на месец. По този начин той ще е подготвен за по-трудния вариант. Тази стъпка е изключително важна, защото дава предварителна картина за приходите и представлява база за определяне финансовото състояние на бизнеса през първата му година след стартиране.
Юридически въпроси
 • На първо място тук трябва да се избере подходящият тип фирма. Малкия и средния бизнес най-често работи, като ЕТ (едноличен търговец), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или ООД (дружество с ограничена отговорност). В повечето случаи дружеството с ограничена отговорност е по-добрият вариант. За някои ЕТ може да е предпочитан тип фирма, например при упражняване на патентни дейности, като фризьорски услуги, ключарски услуги и други.

При избора на типа фирма е важно да се проучат режимите на данъчно облагане, начините на осигуряване на собствениците, изискванията за счетоводна отчетност и обхвата на личната отговорност на собствениците.

 • Правни норми – за много дейности са в сила специфични нормативно регламентирани изисквания, които трябва да се вземат предвид в процеса на подготовка за стартиране на бизнеса, тъй като често са свързани с осигуряване на определени документи, инвестиции в оборудване, покриване на хигиенни изисквания и други.
Персонал

В случай че дейността изисква наемане на служители трябва да се реши, как ще се търси необходимия персонал и какви ще са разходите за това. Най-разпространеният начин в наши дни е чрез обяви в интернет. Също така могат да се ползват услугите на агенции за подбор на персонал, бюрата по труда или да се наемат познати. Независимо от използвания подход е важно да се отчете факта, че намирането на служители изисква време, което може да варира от няколко седмици до няколко месеца след стартирането.


Помещения и оборудване за осъществяване на дейността
 • Помещенията необходими за дейността най-често попадат в една от следните категории – офис, магазин, производствен цех и склад. Важно е да се дефинират критериите, на които трябва да отговарят помещенията, като площ, местоположение, етаж, срок за наемане, възможности за паркиране и други. След това трябва да се проучи, при какви условия могат да се намерят необходимите помещения.
 • Оборудването включва различни средства необходими за дейността на бизнеса, като компютърна техника, офис мебели, машини, обзавеждане за търговски обект, автомобили и т.н. Оборудването може да бъде закупено със собствени средства, чрез кредит или лизинг. В някои случаи то може да се ползва под наем. Първата стъпка е да се реши, какво оборудване ще е необходимо, след което трябва да се определи оптималният вариант за осигуряването му.

Финанси

Финансовите разчети са изключително важна част при подготовката за стартиране на собствен бизнес. Те трябва да включват следните калкулации за първите 12 месеца от стартирането:

 1. Какви ще са еднократните разходи за стартиране на дейността – тук се включват неща, като държавни такси при регистрация на фирма, закупуване на оборудване, ремонти на помещения и други.
 2. Какви ще са текущите месечни разходи – тук влизат наеми, комунални услуги, заплати, осигуровки, банкови такси, застраховки, гориво за автомобили, зареждания с материали, вноски по кредити, лизинги и други.
 3. Приходи – оценява се от кой момент е реалистично да се очакват продажби и в какъв средно-месечен размер ще бъдат те.
 4. Финансов разчет за първите 12 месеца– прави се анализ, на база резултатите от предходните 3 точки, доколко бизнесът ще бъде в състояние да се финансира самостоятелно в рамките на първата си година от дейността. Казано по друг начин дали общите приходи за периода ще са по-големи от разходите. Ако разчетът показва негативни резултати, рискът за неуспех е много висок. В този случай могат да се търсят гъвкави промени, като редуциране на разходи, възможности за увеличаване на приходите, привличане на съдружник, който да осигури допълнителен финансов ресурс и други.

Практиката показва, че една от най-често срещаните причини за големия брой фалити на новосъздадени фирми се крие в недостатъчната подготовка преди старта. В случай че систематично се следват насоките за предварителна подготовка, изложени в статиите в този и предишния брой, рискът за неуспех на новосъздадения бизнес може да бъде сведен до минимум.