Skip links

Разход ли са обученията на служителите

Много фирми разглеждат обученията на служителите като разход. Същевременно когато закупуват машини за производството, офис техника, недвижими имоти, автомобили и други материални активи, същите тези фирми третират това като инвестиция. Тези активи със сигурност осигуряват развитието на бизнеса и генерирането на печалби. А не се ли отнася това и за обученията на персонала?  

В случай че обученията са разход, защо е необходимо да се дават пари за тях? Всеки разход генерира негативен финансов поток, който е в тежест за бизнеса. Независимо от това има фирми, които отделят средства за обучения на хората си и не се притесняват да правят тези разходи. Дали това се дължи на липсата на добро управление на финансите или недостатъчен фокус на мениджмънта върху намаляването на разходите?

Ако това е вярно, то тези фирми би трябвало да са в затруднено финансово положение. Практиката показва, че бизнес организациите, които правят регулярни обучения на хората си се радват на високи резултати и отлично финансово здраве. Дори повече – те обикновено са сред най-успешните в своите сектори.  Тези фирми обаче имат различна визия за обученията на служителите си – те ги разглеждат като инвестиция, а не като разход.

Всички знаем, че хората са най-важният ресурс във всеки бизнес. Само че за разлика от материалните активи, като машини, компютри, автомобили и други, които се налага да се заменят с нови, когато се амортизират и не работят ефективно, при хората нещата стоят по различен начин.

Професионалните компетенции на служителите могат да се развиват постоянно и практически неограничено. Всеки човек има огромен потенциал за професионално израстване. Потенциалът обаче е скрита възможност, която може да бъде използвана или да остане неоползотворена. Последното води до множество пропуснати ползи за бизнеса.

Когато една фирма помага на хората да разгръщат своя професионален потенциал чрез  систематично учене, те започват да постигат все по-високи резултати в работата си. Това осигурява на бизнеса по-големи приходи, по-висока конкурентоспособност, по-ниски разходи и най-вече постоянен растеж. В резултат на това сумите вложени в обучения на служителите се изплащат многократно. Освен това най-често те осигуряват значително по-висока възвръщаемост за бизнеса в сравнение с материалните активи.

Всяко нещо, което осигурява възвръщаемост на вложените средства е инвестиция. Разход е нещо, което не носи възвръщаемост. В тази връзка фирмите, които третират обученията на персонала си като разход, сами поставят бариери пред растежа на бизнеса си. Тъй като повечето обучения нямат задължителен характер те лесно минават в графата „Спестени разходи“. Всъщност по-правилно е тази графа да се нарече „Спестен растеж на бизнеса“.

Обученията на служителите осигуряват изключително важни нематериални активи за фирмите, а именно нови професионални умения и знания на хората. Нивото на професионализма на хората винаги трябва да е с най-висок приоритет, защото от него зависи, колко ефективно ще работят машините, компютрите, превозните средства, складовете и т.н.

Затова дългосрочните инвестиционни програми за постоянно развитие на служителите са един от най-мощните двигатели за растежа на бизнеса. Когато те са неразделна част от фирмената политика, това осигурява ускорено развитие и силна конкурентоспособност на бизнеса.