Skip links

Мениджмънт в новата реалност – 3 важни лидерски качества

В резултат на глобалната пандемия в света на бизнеса настъпиха множество промени. Някои от тях бяха принудителни – в резултат на наложените епидемични мерки. Други произтичаха от необходимостта за адаптация на фирмите към промените в пазарната ситуация в различните браншове. В бизнес организациите навлязоха ред нови практики като работа от къщи, дистанционно управление на хора, виртуални срещи и други. Повечето фирми отчетоха спад в продажбите, което допълнително усложни нещата в бизнеса им. Освен това за никого не е тайна, че тепърва предстои глобална икономическа криза, за която е трудно да се прогнозира как ще се развива и колко ще продължи.
Всичко това изправи мениджърите пред необходимостта да развият специфични лидерски умения, необходими за успешното управление на бизнеса в новата реалност.

Кои са 3 от най-важните лидерски качества в новата реалност?

Способност за бърза адаптивност към промените – в новата реалност голяма част от промените са неочаквани. Когато се правят промени нормалната реакция на хората е да се съпротивляват срещу тях. Ако и лидерът демонстрира подобно поведение, той и допълнително затруднява въвеждането им. Лидерите трябва да умеят да се адаптират бързо към новите неща. С това те дават личен пример на хората си за подкрепа на промените, което е един от най-силните аргументи пред служителите, за да приемат нещата позитивно. За да се случи това лидерите трябва да осъзнават ползите от всяка промяна – т.е. да убедят сами себе си, че тя е необходима. 

Оказване индивидуална подкрепа на хората – новата реалност влияе по различни начини на отделните служители. В резултат при някои хора се могат да се появят проблеми на личностно ниво, които рефлектират върху работата им. От гледна точка на бизнеса нерешените проблеми при един служител могат да имат сериозно негативно влияние върху целия екип. Мениджърите трябва да умеят да бъдат сензитивни към появата на лични проблеми при хората и да им оказват индивидуална подкрепа за справяне с тях. Тук правилото е, че помощта към служителя трябва да се оказва незабавно. Колкото повече се отлага, толкова по-трудно става решаването на проблема.

Създаване на чувство за сигурност у служителите – в настоящите условия хората имат нужда, повече от всичко от усещане за определено ниво на сигурност. Когато то отсъства те стават тревожни и се засилват страховете им. А това влошава резултатите им в работата. И не на последно място понижава мотивацията на хората. Лидерите трябва да умеят да създават чувство за сигурност у хората. Това не означава да се правят опити за убеждаване на служителите в нереални неща. Добрият подход е да работи за изграждане на разбиране у тях, че заедно ще се справим с всички предизвикателства и че развитието на нещата зависи на първо място от нас като екип. Когато лидерите успеят да изградят такава нагласа у хората си, те създават у тях чувство за спокойствие, че нещата са в техните ръце и те могат да се справят с всичко. В допълнение към това хората увеличават своята мотивация за справяне с трудностите. И не на последно място се засилва тяхната лоялност към фирмата, в която работят, защото тук се чувстват добре. 
Особено важно е тези 3 лидерски качества да присъстват активно в ежедневието на мениджърите в новата реалност. Фокусът върху тях помага за значително по-успешно преодоляване на предизвикателствата в настоящата бизнес среда.

Моите наблюдения като обучител и коуч на бизнес лидери показват, че фирмите, които работят за целенасочено развитие на приоритетните лидерски качества у мениджърите се справят значително по-лесно и бързо с възникващите трудности. Това се дължи на факта, че хората на ръководни позиции в тях разполагат с необходимите умения, знания и нагласа за правилни действия в новата реалност. И не на последно място силното лидерство може да помогне за постигане растеж на бизнеса в условията на криза. Всяка криза има 2 лица – лицето на проблемите и лицето на възможностите. Повечето хора виждат само първото лице на кризата и остават слепи за второто. Силните лидери виждат и 2-те лица на кризата. Така паралелно със справянето с трудностите те се възползват по най-добрия начин и от възможностите, които тя носи.